BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ HỒNG LĨNH. HÀ TĨNH

  • Tổ dân phố Đồng Thuận - Phường Đức Thuận - thị xã Hồng Lĩnh
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công
  • http://benhvienhonglinh.vn/trang-chu | Find us on
Find us on

Bác sĩ YHCT hạng III

  • Hà Tĩnh
  • 09/05/2020 lúc 17:19:52

Bác sĩ RHM hạng III

  • Hà Tĩnh
  • 09/05/2020 lúc 17:18:19

Bác sĩ đa khoa hạng III

  • Hà Tĩnh
  • 09/05/2020 lúc 17:15:59

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :