Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh

  • 229 Nguyễn Huy Tự - Thành phố Hà Tĩnh
  • Từ 50 đến 100 người - - Bệnh Viện Công
  • http://cdc.hatinh.gov.vn/

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :