Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Lạng Sơn

  • Số 122 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
  • Từ 100 đến 500 người - - Khác
  • | Find us on
Find us on

Kỹ sư Công nghệ sinh học

  • Lạng Sơn
  • 07/04/2020 lúc 23:42:28

Cử nhân Y tế công cộng

  • Lạng Sơn
  • 07/04/2020 lúc 23:39:41

Bác sĩ hạng III

  • Lạng Sơn
  • 07/04/2020 lúc 23:38:26

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :