Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang -Hải Dương

  • Khu 6, Thị trấn Ninh Giang, Huyện Ninh Giang, Hải Dương
  • Từ 10 đến 50 người - - Bệnh Viện Công

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :