Trung Tâm Y Tế Huyện Phú Cát, Bình Định

  • 12 Ba Tháng Hai, TT. Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định
  • Từ 10 đến 50 người - - Bệnh Viện Công

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :