Trung Tâm Y tế Huyện Tuy Phước

  • 66 Đào Tấn, TT. Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định, Vietnam
  • Từ 10 đến 50 người - - Bệnh Viện Công

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :