TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĂN LÃNG, LẠNG SƠN

  • Khu 5 TT Na Sầm, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công
Xem thêm

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :