Bệnh viện Nguyễn Trãi - TP. HCM

  • 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh
  • Từ 50 đến 100 người - - Bệnh Viện Công
  • https://bvnguyentrai.org.vn/ | Find us on
Find us on
Không có công việc dành cho bạn

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :